Stiftelseurkund och stadgar.

§1. Stiftelsens firma.
Stiftelsens firma skall vara Stiftelsen Borås Forsknings-och Utvecklingsfond mot cancer.

§2. Stiftelsens ändamål.
Stiftelsens ändamål skall vara att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område. 

§3. Stiftelsens egendom.
Stiftelsens egendom skall erhållas från utomstående personer, såväl fysiska som juridiska, genom gåva, testamente eller annorledes på sätt, som står i överens­stämmelse med dessa stadgar och stiftelsens syfte.

§4. Stiftelsens styrelse.
Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av sju leda­möter och två suppleanter.

§5. Styrelsens utseende och sammansättning.
Styrelsen utser själv ingående ledamöter, som skall bestå av två personer, varav minst en skall vara läkare, som är eller har varit verksamma inom cancersjukvår­den, en chefsläkare vid Borås lasarett, en sjukhusfysiker, representanter från
näringsliv och bankväsende. Nämnda ledamöter utser ytterligare en ledamot.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassa­förvaltare. Mandatperioden skall vara tre år. Ledamot får omväljas.

Då någon ledamot avgår, skall ny ledamot i dem1es ställe utses av kvarvarande ledamöter.

§6. Styrelsens säte.
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun.

§ 7. Styrelsens sammanträde.
Styrelsen skall sammanträda minst en gång per år på tid, som bestämmes av dess ordförande. Jämväl därutöver skall styrelsen sammanträda därest minst två övriga ledamöter så påfordrar.

§ 8. Styrelsens beslutförhet.
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter eller för dessa utsedda suppleanter är närvarande. Som styrelsebeslut gäller den mening, som biträdes av flertalet av de röstande. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 9. Styrelsens protokollföring.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som justeras av den vid sammanträdet fungerande ordföranden jämte ytterligare minst en i samman­trädet deltagande ledamot.

§ 10. Revision.
Styrelsens förvaltning och Stiftelsens räkenskaper skall granskas av auktori­serad revisor. Revisor jämte suppleant skall utses av styrelsen.

Har revisor inte funnit anledning till anmärkning anses ansvarsfrihet vara styrel­sens ledamöter beviljad.

§ 11. Förvaltning av egendom.
Stiftelsens egendom skall förvaltas av stiftelsens styrelse såvida icke annorlunda beslutas.

Stiftelsens egendom rar ej sammanblandas med annan tillhöriga penningar eller värdepapper.

Vid förvaltning av egendom skall iakttagas, att av stiftelsens medel årligen får utdelas högst ett belopp motsvarande 9/10 av de under samma år till stiftelsen influtna medlen. Härutöver rar outdelade medel, som under tidigare år tillgodo­förts stiftelsens kapital, jämte den årliga avkastningen användas i sin helhet.

Den del av stiftelsens medel som ej utdelas, skall tillföras stiftelsens kapital.
Stiftelsens räkenskaper avslutas per 31 december.

Förvaltningen skall i övrigt ske under beaktande av vad som följer av stiftelse­lagen (1994: 1220).

§ 12. Stiftelsens upplösning.
Vid stiftelsens upplösning eller då omständigheterna är sådana, att stiftelsens ändamål enligt § 3 ovan icke kan förverkligas skall återstående medel enligt styrelsens bestämmande tillfalla Cancerfonden.

§ 13. Firmateckning.
Styrelsen i sin helhet äger handla på stiftelsens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda stiftelsen inför domstolar och andra myndigheter. Samma behörighet skall tillkomma den eller dem, som enligt styrelsens bemyndigande äger teckna stiftelsens firma.

Då bemyndigande att teckna stiftelsens firma meddelas, äger styrelsen före­skriva, att rätten till firmateckning rar av två eller flera personer utövas allenast i förening.

§ 14. Stiftelsens urkunder.
Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla stiftelsens urkunder såsom gåvobrev, testamenten ävensom eljest beträffande förvaltningen meddelade föreskrifter. Till denna samling skall föras ett, efter tidsföljd ordnat, register.

§ 15, Utdelning.
Utdelning från stiftelsen beviljas av dess styrelse. Medel skall utgå genom bidrag eller understöd i pengar.

Beviljande sker efter skriftlig ansökan. Ansökningar skall kunna inlämnas under hela året och skall behandlas av styrelsen utan dröjsmål. Sökande skall vara anställd vid Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt samt bedriva vetenskaplig forsk­ning, kliniskt utvecklingsarbete eller deltaga i utbildning inom tumörsjukdomar­nas område.

Mottagare av bidrag skall lämna en skriftlig redogörelse och ekonomisk rapport om beviljade medels användning. Forskningsprojekt skall även kompletteras med en vetenskaplig rapport.

I det fall styrelseledamot själv ingår bland de sökande, skall nämnda ledamot ej äga rätt att deltaga i styrelsens handläggning och beslutstagande.

§ 16. Annan förvaltning av stiftelsen.
Gör styrelsen eller ledamot av styrelse sig skyldig till missvård av stiftelsens angelägenheter, äger domstol, med iakttagande, där så ske kan, av de före­skrifter om utseende av styrelse som stadgas i § 6, att för den tid och i den om­fattning som omständigheterna påkallar, förordna om annan förvaltning av stiftelsen.

Ladda ner stadgarna här

Borås Cancerfond styrelse

Ordförande
Magnus Täreby, överläkare, kirurgläkarenheten, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Vice Ordförande
Margaretha Åkeson, f.d. överläkare, kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Kassör
Claes Westfeldt, ekonom, C W Consulting

Sekreterare/Suppleant
Marianne Larsson, undersköterska, hematolog-onkologavdelningen, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Ledamöter
Jerker Nilson, chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Anders Glemfelt, f.d. näringslivschef, Borås stad

Camilla Häger, sjuksköterska, barnenheten, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild och funktionsmedicin och medicinsk service, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Suppleant
Malin Börjesson, överläkare, öron- näsa-halsenheten, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Adjungerad ledamot
Berit Johansson, överläkare, medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus Borås